Le Judo » Les grades » Passage de grade : 5ème Kyu (Ceinture jaune)

Passage de grade : 5ème Kyu (Ceinture jaune)

Debout Au Sol Chutes
Ko-Soto-Gari Hon-Gesa-Gatame Ushiro Ukemi (arrière)
O-Goshi Yoko-Shio-Gatame Yoko Ukemi (latéral)
O-Soto-Gari Tate-Shio-Gatame Mae Ukemi (avant)
Sasae-Tsurikomi-Ashi Kami-Shio-Gatame  
Ippon-Seoi-Nage    
O-Uchi-Gari    
Ko-Uchi-Gari    
Tani-Otoshi